fbpx

Archive for tag: Đào tạo ISO

Chuyên gia "Trần Ngọc Dũng"

WorldSteel Group Đào Tạo Nâng Cao Kiến Thức Về Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và quy mô trong việc xây dựng, áp dụng ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.